POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

1. Uvod

Plesni studio Samsa, Dalmatinska 15, Zagreb, OIB: 29206858934, zastupano po Jasmini Zagrajski Vukelić, (dalje : Plesni studio Samsa), u svom poslovanju mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima.

Svrha ove politike je osigurati da Plesni studio Samsa u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Sve osobe ovlaštene za zastupanje Plesni studio Samsa su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Osobe ovlaštene za zastupanje čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži Plesni studio Samsa, u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti osoba ovlaštena za zastupanje, individualni ili grupni član udruge ili ispitanik.

Ova politika izrađena je s ciljem da se spriječi nastanak potencijalne štete za Plesni studio Samsa i njegovim članovima te ispitanicima i da osigura kako je obrada osobnih podataka od strane Plesnog studija Samsa u potpunosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

2. Definicija i primjena:

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Plesni studio Samsa osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi izvršavanja svojih zakonskih osnova te izvršavanja aktivnosti udruge, prijava na seminare, radionice, „Festival malih plesnih formi“, poslova oko uplate članarina i kotizacija, slanja obavijesti o radu udruge te poziva na sastanke, organiziranje i honoriranje radionica u projektu „Interakcije“ i ostalih poslova povezanih s navedenim. Stoga Plesni studio Samsa ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o svojim članovima te pojedincima koji dolaze u kontakt s Plesnim studiom Samsa (ispitanici). S tim osobnim informacijama Plesni studio Samsa postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom materijalu.

U trenutku dostavljanja podataka ispitanika Plesnom studiju Samsa, ispitanik pristaje da Plesni studio Samsa obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.

Plesni studio Samsa osobne podatke ispitanika prikuplja i obrađuje u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktivom 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), te drugim pozitivno pravnim propisima u RH.

Prikupljene podatke Plesni studio Samsa čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Plesni studio Samsa prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Plesni studio Samsa, ima sljedeća prava:

Pravo na informiranost

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ako je imenovan, primjerak pravilnika o zaštiti osobnih podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

Pravo pristupa

Ispitanik ima pravo od Plesnog studija Samsa dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o:

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Plesnog studija Samsa ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje / pravo na zaborav

Ispitanik ima pravo da Plesni studio Samsa bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako ispitanik uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Plesni studio Samsa, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.

Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Plesni studio Samsa ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Plesni studio Samsa, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Plesnog studija Samsa odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Plesnog studija Samsa ili treće strane. Plesni studio Samsa više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Plesnom studiju Samsa u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Plesnog studija Samsa, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od Plesnog studija Samsa drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Plesnog studija Samsa, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Plesni studio Samsa ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Pravo na povlačenje privole

Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.

Pravo na ograničavanje obrade

Ispitanik ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka - na razdoblje potrebno da Plesni studio Samsa tu točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Plesni studio Samsa više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Plesnog studija Samsa za obradu njegove razloge iz prigovora.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti voditelju obrade podataka slanjem pisane obavijesti, odnosno zahtjeva, elektroničkom poštom korištenjem svoje e-mail adrese koju su dali Plesnom studiju Samsa ili zemaljskom poštom na adresu: Dalmatinska 15, Zagreb, ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Plesnog studija Samsa, uz prethodnu najavu na broj telefona +38598205153, uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom.

3. Voditelj obrade:

Voditelj obrade je Plesni studio Samsa, Dalmatinska 15, Zagreb, OIB: 29206858934

Osoba ovlaštene za zastupanje i za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka:

Jasmina Zagrajski Vukelić
email: [email protected]
mob: +38598205153

Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti ovlaštenoj osobi voditelja obrade.

4. Načela zaštite osobnih podataka:

Plesni studio Samsa smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Plesni studio Samsa u potpunosti podržava i pridržava se načela zaštite podataka.

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

5. Aktivnosti Plesnog studija Samsa u vezi obrade podataka:

Plesni studio Samsa poduzima sljedeće:

6. Kolačići

Plesni studio Samsa na svojoj Internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja Internet stranica Plesnog studija Samsa sa društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama Plesni studio Samsa ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa Internet stranici Plesni studio Samsa. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to ispitanici mogu jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije Plesni studio Samsa (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Plesni studio Samsa bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako je Plesni studio Samsa poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti odnosno ako je Plesni studio Samsa poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika odnosno ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju Plesni studio Samsa primijeniti javno obavješćivanje ili sličnu mjeru kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.

7. Pregled i provjera:

Plesni studio Samsa ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

U Zagrebu, 25.5.2018.g.

Plesni studio Samsa, Dalmatinska 15, Zagreb, OIB: 29206858934